Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Hãy nêu những mục tiêu và thành tựu của công cuộc đổi mới trong việc thực hiện Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 - 1990)?

Câu 2. Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 175-176.

Lời giải:

Mục tiêu và thành tựu của công cuộc đổi mới trong việc thực hiện Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 - 1990) là:

- Mục tiêu: Cả nước tập trung sức người sức của thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

- Thành tựu:

+ Từ chỗ thiếu ăn hàng năm (năm 1988, ta phải nhập 45 vạn tấn gạo) đến năm 1990, đã đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước, có dự trữ, xuất khẩu.

+ Hàng hóa trên thị trường, nhất là hàng tiêu dùng dồi dào, trong đó nguồn hàng sản xuất trong nước tăng lên. Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh và mở rộng quy mô, hình thức. Hàng xuất khấu tăng ba lần. Năm 1989, xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo (đứng thứ ba sau Thái Lan và Mĩ), bắt đầu xuất khẩu dầu thô.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 178.

Lời giải:

Những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000):

- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

- Một số vấn đề văn hóa, xã hội còn bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết.

- Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close