Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lý 12

Quảng cáo

Đề bài

Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm; khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng vàn có bước sóng \(0,59\mu m.\)

a) (3 điểm) Khoảng cách vân giao thoa bằng bao nhiêu.

b) (3,5 điểm) Biết bề rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là 30mm.Tính số vân sáng, vân tối quan sát được.

c) (3,5 điểm) Nếu ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng trắng thì hiện tượng quan sát được sẽ như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khoảng vân: \(i = \frac{{\lambda D}}{a}\)

\(L = ki\) với:

số vân sáng là k;

số vân tối là k + 1 

Lời giải chi tiết

a) Khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} = \dfrac{{0,{{59.10}^{ - 6}}.1}}{{0,{{4.10}^{ - 3}}}} = 1,475mm\)

b) Ta có:

\(\dfrac{L}{i} = \dfrac{{{{30.10}^{ - 3}}.1}}{{1,{{475.10}^{ - 3}}}} = 20,3\) 

Vậy số vân sáng trên màn là 21 và số vân tối là 20.

c) Nếu ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng trắng thì hiện tượng quan sát được trên màn: ở giữa là vân sáng trắng trung tâm hai bên vân sáng trắng trung tâm có những dải như màu cầu vồng, tím ở trong, đỏ ở ngoài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close