Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 2 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập với mục đích

A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu.

B. Tăng cường chuyên môn hóa trong sản xuất giữa các nước Xã hội chủ nghĩa.

C. Đối phó với chính sách bao vây của các nước phương Tây.

D. Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Xã hội chủ nghĩa.

Câu 2. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời với mục đích chính là

A. Tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.

B. Tăng cường sức mạnh của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

C. Duy trì hòa bình, an ninh châu Âu, củng cố sức mạnh của các nước Xã hội chủ nghĩa.

D. Đối phó với khối quân sự NATO do Mĩ thành lập. 

Câu 3. Để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân, cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu phải thực hiện nhiệm vụ gì?

A. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động.

B. Thực hiện cải cách ruộng đất trên toàn quốc.

C. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản.

D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. 

Câu 4. Xác định nội dung chứng minh Liên Xô là cường quốc công nghiệp lớn thứ hai trên thế giới vào đầu những năm 70 thế kỉ XX

A. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp trung bình hàng năm của Liên Xô đạt trên 90%

B. Sản lượng công nghiệp Liên Xô vượt 73% so với trước chiến tranh thế giới thứ hai

C. Sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới

D. Liên Xô là nước đầu tiên xây dựng nhà máy điện nguyên tử  

Câu 5. Liên xô khi sử dụng năng lượng nguyên tử với mục đích chính là gì?

A. Mở rộng lãnh thổ.

C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

B. Duy trì hòa bình thế giới.

D. Khống chế các nước khác.

Câu 6. Goóc-ba-chốp lên năm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Liên Xô và đề ra đường lối cải tổ vào:

A. Tháng 3-1985.        B. Tháng 3-1986.

C. Tháng 3-1987.        D. Tháng 3-1988.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 8.

Cách giải:

Ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Xã hội chủ nghĩa và đánh dấu sự hình thành của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Chọn: D

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 8.

Cách giải:

Tháng 5-1955, Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu thỏa thuận cùng nhau thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava. Đây là một liên minh quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước này, góp phần to lớn trong việc duy trì hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 6.

Cách giải:

Để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân, cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã thực hiện cải cách ruộng đất trên toàn quốc.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 4, suy luận.

Cách giải:

Một quốc gia là cường quốc công nghiệp trên thế giới khi chiếm số lượng lớn trong tổng sản lượng công nghiệp thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sản lượng công nghiệp Liên Xô chiếm 20% sản lượng công nghiệp thế giới.

Các đáp án: A, B, C là thành tựu đối với đất nước Liên Xô, chưa đặt trong sự so sánh với thế giới.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Xét chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai là chủ trương duy trì hòa bình thế giới, thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nướC. Đồng thời tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống thực dân => Mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô không phải để khống chế, xâm lược các nước khác như các nước đế quốc (Mĩ) mà để duy trì hòa bình thế giới.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 10

Cách giải:

Trong bối cảnh đó tháng 3/1985, Gooc-ba-chop lên nắm quyền lãnh đảo Đảng, đề ra đường lối cải tổ

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 4, 5

Cách giải:

* Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô từ những năm 50 đến đầu những năm 70:

- Trong hai thập niên 50 và 60 kinh tế Xô viết tăng trưởng mạnh mẽ, sản xuất CN bình quân hàng năm tăng 9,6%

- Liên Xô trở thành cường quốc CN đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng CN của thế giới

- Năm 1957 là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân taoh vào vũ trụ

- 1961: phóng tàu vũ trụ phương Đông đưa nhà du hành Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất

- Về đối ngoại: chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước; tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân… Liên Xô là chố dựa vững chắc của hòa bình và cách mạng thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close