Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Hội nghị nào đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám trong cả nước?

A. Hôi nghị toàn quốc của Đảng. 

B. Đại hội Quốc dân Tân Trào.

C. Hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương đảng.

D. Hội nghị Ban thường vụ trung ương Đảng.

Câu 2. Bốn tỉnh nào giành được chính quyền sớm nhất trong tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Bình.

B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

C. Bắc Giang, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam.

D. Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Nam, Hà Tĩnh.

Câu 3. Ngày 19-8-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công trong cả nước.

B. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám bùng nổ.

D. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế.

Câu 4. Sự kiện nào đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ?

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

B. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời.

C. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước.

D. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.

Câu 5. Chiến thắng nào đã đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà?

A. Cách mạng tháng Tám thành công.

B. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc.

C. Chế độ phong kiến hoàn toàn sụp đổ.

D. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời.

Câu 6. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công không xuất phát từ lí do nào sau đây?

A. Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm.

B. Nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn từ Mĩ và các nước lớn.

C. Tranh thủ được điều kiện quốc tế thuận lợi

D. Truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân.

Câu 7. Vì sao từ ngày 14/8/1945, các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, ...đã tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền ở một số xã?

A. Do lệnh tổng khởi nghĩa về đây sớm.

B. Do các tỉnh này được lựa chọn thí điểm khởi nghĩa giành chính quyền.

C. Do các tỉnh này đã chuẩn bị chu đáo cho Tổng khởi nghĩa.

D. Do cấp bộ Đảng và Mặt trận Việt Minh đã nhạy bén, chủ động, vận dụng đúng tinh thần chỉ thị 12/3/1945.

Câu 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945 giành thẳng lợi quyết định ở các đô thị vì

A. nơi có đông đảo quần chúng được giác ngộ.

B. nơi có nhiều thực dân, đế quốc.

C. nơi tập trung các trung tâm kinh tế - chính trị của kẻ thù.

D. nơi đặt cơ quan đầu não chỉ huy của ta.

Câu 9. Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng vai trò của Hồ Chí Minh đối với cách mạng tháng Tám 1945?

A. Hoàn thiện quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng.

B. Xây dựng, phát triển lực lượng chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám

C. Trực tiếp lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành chính quyền.

D. Kiện toàn bộ máy chính quyền sau khởi nghĩa.

Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu nào quyết định Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Việt Nam chỉ diễn ra, giành thắng trong vòng 15 ngày và ít đổ máu?

A. Có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và chớp thời cơ.

B. Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh.

C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương.

D. Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

B

D

A

B

D

C

D

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 92.

Cách giải: 

Khi nghe tin Nhật đầu hàng đồng minh, từ ngày 14 đến 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 94.

Cách giải: 

Trong cách mạng tháng Tám. 4 tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 93.

Cách giải: 

Ngày 19-8-1945, nhân dân đứng lên giành chính quyền ở Hà Nội.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 96.

Cách giải: 

Vua Bảo Đại – đại diện cho sự tồn tại của chế độ phong kiến đã tuyên bố thoái vị vào ngày 30-8-1945.

=> Sự kiện này đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 97.

Cách giải: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

Chọn: A

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 95, suy luận.

Cách giải:

Cách mạng tháng Tám thành công là do các nguyên nhân sau:

- Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc được phát huy khi Đảng Cộng sản Đông Dương phát cao ngọn cờ cứu nước, cứu nhà.

- Có đường lối, phương pháp đấu tranh đúng đắn, có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng.

- Tranh thủ được hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: Quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức, Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai.

=> Loại trừ đáp án: B

Chọn: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 92, suy luận.

Cách giải:

Từ ngày 14/8/1945, các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa,... đã tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền ở một số xã do các cấp bộ Đảng và Mặt trận Việt Minh đã nhạy bén, chủ động, vận dụng tinh thần chỉ thị 12/3/1945.

Chọn: D

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 93-94, suy luận.

Cách giải:

Các đô thị là nơi tập trung các trung tâm kinh tế - chính trị của kẻ thù, ví dụ như ở Hà Nội có Phủ Khâm sai Bắc Bộ, Sở cảnh sát Trung ương, Sở Bưu điện, Trại an ninh, … => thắng lợi ở đô thị sẽ mang tính quyết định.

Chọn: C

Câu 9.

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

Vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945:

 - Triệu tập và chủ trì hội nghị lần 8 BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, hoàn chính quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

- Xây dựng, phát triển lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám.

- Cùng với Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Tổng bộ Việt Minh trực tiếp lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

- Soạn thảo và đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Chọn: D

Câu 10.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá. 

Cách giải:

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Việt Nam chỉ diễn ra, giành thắng trong vòng 15 ngày và ít đổ máu là do Đảng Cộng sản Đông Dương đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trong suốt 15 năm để chớp lấy điều kiện thuận lợi.

Cụ thể:

- Chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng.

- Chuẩn bị về tập dượt đấu tranh qua: phong trào 1930 – 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945.

- Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền và chớp thời cơ ngàn năm có một.

- ....

Chọn: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close