Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 1 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Tình hình nổi bật của Liên Xô ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là

A. chịu những tổn thất nặng nề.

B. bước ra với tư thế thua trận.

C. thu được nhiều lợi nhuận.

D. đứng đầu thế giới về kinh tế.

Câu 2. Nhằm hoàn thành mục tiêu khôi phục kinh tế, ngay từ đầu năm 1946 Đảng và Nhà nước Xô viết đã đề ra kế hoạch

A. 5 năm lần thứ tư.

B. 5 năm lần thứ năm.

C. 5 năm lần thứ sáu.

D. 5 năm lần thứ bảy.

Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ngành kinh tế được Liên Xô chú trọng để đưa đất nước phát triển là

A. Công nghiệp truyền thống.

B. Công hàng tiêu dùng.

C. Công nghiệp nhẹ.

D. Công nghiệp nặng.

Câu 4. Những thành tựu Liên Xô đạt được trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX bao gồm

A. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

B. Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng

D. Chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ.

Câu 5. Theo thỏa thuận của ba cường quốc Liên Xô - Mĩ - Anh, quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào của nước Đức?

A. phía tây nước Đức.

B. phía đông nước Đức.

C. phía nam nước Đức.

D. phía bắc nước Đức. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây không thể hiện nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu?

A. Do sự thỏa thuận của các nước đồng minh chống phát xít.

B. Do Nghị quyết của hội nghị I-an-ta (2/1945).

C. Hồng quân Liên Xô truy kích thắng lợi quân phát xít Đức.

D. Do sự hợp tác có hiệu quả trong Tổ chức Hiệp ước Vacsava.

Câu 7. Nội dung nào chủ yếu nhất chứng minh sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế?

A. Cải thiện một bước đời sống nhân dân.

B. Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

C. Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. Góp phần hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa từ năm 1949.

Câu 8. Đâu không phải là cơ sở dẫn đến sự hợp tác giữa Liên Xô và các nước Đông Âu?

A. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B. Đều đặt dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản.

C. Đều cùng chung mục tiêu thoát khỏi sự nô dịch của Đức.

D. Đều cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin. 

Câu 9. Trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước nào ở châu Âu được mệnh danh là “Đất nước của triệu người khất thực”?

A. Cộng hòa dân chủ Đức.

B. Tiệp Khắc.

C. Ru-ma-ni.

D. Hung-ga-ri. 

Câu 10. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm:

A. Năm 1957

B. Năm 1961

C. Năm 1947

D. Năm 1949

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 D

 B

 D

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 3.

Cách giải:

Bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế của người chiến thắng, nhưng Liên Xô đã phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề:

- Hơn 27 triệu người chết.

- 1710 thành phố, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32000 nhà máy xí nghiệp bị tàn phá.

- Riêng lãnh thổ đất nước thuộc phần châu Âu gần như hoang tàn, đổ nát.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: skg trang 4.

Cách giải:

Ngay từ đầu năm 1946, Đảng và Nhà nước Xô viết đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế đất nước với kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 4.

Cách giải:

Từ năm 1950 đến giữa những năm 70 của thế kỉ 70, Liên Xô đã thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của Chủ nghĩa xã hội. Phương hướng chính của các kế hoạch này là: tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng – nền tảng trong nền kinh tế quốc dân.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 4.

Cách giải:

Những thành tựu Khoa học – kĩ thuật Liên Xô đạt được từ sau năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX bao gồm:

- Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.

- Năm 1957, là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

- Năm 1961, phòng con tàu “phương Đông” đưa nhà du hành vũ trị Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 6.

Cách giải:

Theo thỏa thuận của ba cường quốc Liên Xô – Mĩ – Anh, quân đội Liên Xô chiếm đóng phía đông nước Đức; quân đội Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng phía tây nước Đức.  

Chọn đáp án: B

 

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 5, 6, suy luận.

Cách giải:

Nhân tố dẫn đến sự ra đời của các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu bao gồm:

- Khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân các nước Đông Âu đã nhanh chóng nổi dậy và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đã được thành lập ở Đông Âu từ cuối năm 1944 đến năm 1946. => Các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu được thành lập là do thành quả đấu tranh của các lực lượng yêu nước chống phát xít ở Đông Âu và Hồng quân Liên Xô truy kích thắng lợi quân phát xít Đức.

- Những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), đại diện cho các nước Đông minh chống phát xít, các nước trị cột của khối đồng minh (Liên Xô, Mĩ, Anh) đã đưa ra quyết định các nước Đông Âu đặt dưới sự ảnh hưởng của Liên Xô. Trong khi Liên Xô là nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa nên lẽ tất yếu các nước Đông Âu cũng sẽ đi theo con đường tương tự.

Đáp án D: Tổ chức Hiệp ước Vacsava ra đời vào tháng 5-1955 => không phải nhân tố ảnh hưởng đến sự ra đời của các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

Chọn đáp án: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 5, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: là ý nghĩa đối với bản thân các nước Đông Âu.

- Đáp án D: là ý nghĩa quốc tế. Trước đó, chỉ có Liên Xô theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Đến khi các nước dân chủ nhân dân Đông Âu được thành lập đã làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình trên phạm vi thế giới đối trọng với hệ thống Tư bản chủ nghĩa do Mĩ đứng đầu.

Chọn đáp án: D

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 8, suy luận.

Cách giải:

Cơ sở cho sự hợp tác này là Liên Xô và các nước Đông Âu đều cùng chung một mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều đặt dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin

Đáp án C: các nước Đông Âu đã thoát khỏi ách nô dịch của phát xít Đức khi Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân các nước Đông Âu đã nhanh chóng nổi dậy và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Sau đó một loạt các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã được thành lập ở các nước Đông Âu từ cuối năm 1944 đến năm 1946.

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Hung-ga-ri được mệnh danh là “Đất nước của triệu người khất thực”. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm xây dựng chế độ mới, Hunggari đã trở thành một nước công – nông nghiệp, có nền văn hoá và khoa học, kỹ thuật tiên tiến. Rumani, từ một nước nông nghiệp cũng đã trở thành một nước công – nông nghiệp, trong đó sản xuất công nghiệp chiếm gần 70% thu nhập quốc dân. đã được xếp vào hàng các nước công nghiệp trên thế giới: năm 1970, sản lượng công nghiệp chiếm 1,75% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

Chọn đáp án: D

 

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 4

Cách giải:

Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của lời người

Chọn: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close