Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

Tóm tắt mục V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. Sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân Pháp tăng cường thực hiện

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục V

V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

- Sau thất bại Việt Bắc, thực dân Pháp tăng cường thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” nhằm chống lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện của ta.

- Về phía ta thực hiện phương châm “đánh lâu dài”, tăng cường hiệu lực của chính quyền từ Trung ương đến địa phương, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

- Về quân sự, ta động viên nhân dân thực hiện cũ trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích.

- Về chính trị và ngoại giao:

+ Tiến hành bầu cử tại Nam Bộ.

+ Tháng 6/1949, Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất.

+ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới. Bước đầu đã có Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác đặt quan hệ ngoại giao với ta.

- Về kinh tế: phá hoại kinh tế địch, đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ nền kinh tế dân chủ nhân dân.

- Về văn hóa, giáo dục: Tháng 7/1950, Chính phủ đề ra chủ trương cải cách giáo dục, hướng giáo dục phục vụ kháng chiến và kiến quốc, đặt nền móng cho kháng chiến dân chủ nhân dân.

Quảng cáo
decumar

ND chính

Tóm tắt: Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện trên các mặt: quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa - giáo dục.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close