Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng

Tóm tắt mục V. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục V

V. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản Cách mạng

- Quân Tưởng câu kết với “Việt Quốc”, “Việt Cách” chống phá cách mạng Việt Nam từ bên trong.

- Ta mở rộng Chính phủ, nhượng cho chúng 70 ghế trong Quốc hội và một số ghế bộ trưởng.

- Nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế.

- Chính phủ đã ban hành một số sắc lệnh trấn áp bọn phản cách mạng, giam giữ các phần tử chống đối lại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lập tòa án trừng trị phản cách mạng.

ND chính

Nét chính về quá trình đấu tranh chống quân Tưởng và phản Cách mạng.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng


Quảng cáo
close