Quảng cáo
 • I. Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)

  Khai thác các tư liệu 1,2 giúp em hiểu gì về chính sách cai trị nhà nước quân chủ thời Lý-Trần. Em hãy phân tích những đặc điểm của mô hình nhà nước quân chủ thời Lí-Trần. Em hãy phân tích những đặc điểm của mô hình nhà nước quân chủ tập quyền quan liêu thời Lê Sơ. Nêu những điểm khác của nhà nước thời Lê sơ so với thời Lý Trần. Em hãy phân tích những đặc điểm của mô hình nhà nước quân chủ tập quyền chuyên chế thời Nguyễn. Những đặc điểm khác của bộ máy nhà nước thời Nguyễn so với thời Lê sơ. Nê

  Xem lời giải
 • II. Nhà nước Việt Nam từ năm 1945 đến nay

  Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời trong bối cảnh nào. Sự ra đời đó có ý nghĩa gì. Qua nội dung mục c và các tư liệu 7, 8, hãy nêu một số đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Dựa vào thông tin trong Bảng 1 (tr.52-53) em hãy nêu vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1976. Phân tích bối cảnh ra đời Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hãy cho biết vai trò của Nhà n

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • III. Một số bản Hiến pháp Việt Nam từ năm 1946 đến nay

  Nêu điểm chung về bối cảnh ra đời và phân tích một số điểm chính của các bản hiến pháp Việt Nam. Lấy ví dụ minh họa. Nêu một số nội dung chính của Hiến pháp năm 1946. Nêu và phân tích những điểm mới của Hiến pháp năm 2013.

  Xem lời giải
 • Luyện tập và vận dụng - Chuyên đề 3

  So sánh điểm giống và khác nhau giữa các mô hình nhà nước quân chủ ở Việt Nam thời Lý- Trần, Lê sơ và thời Nguyễn. Em hãy chỉ ra sự khác nhau về đặc điểm, tính chất của Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa so với các nhà nước quân chủ ở nước ta. Lập bảng so sánh các bản Hiến pháp năm 1946, 1992 và 2013 theo gợi ý sau. Có quan điểm cho rằng: bộ Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ có nhiều điểm tiến bộ, nên được tham khảo và áp dụng trong việc quản lí xã hội ngày nay. Hãy đưa ra một số ý kiế

  Xem lời giải