Quảng cáo
  • Bài 1. Làm quen với Vật lí

    Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của Vật lý? Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo