Quảng cáo
 • Bài 23. Nguồn lực phát triển kinh tế

  Nhận định nào say đây không đúng về nguồn lực phát triển kinh tế? Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực phát triển kinh tế được chia làm các loại. Nguồn lực tự nhiên có vai trò. Thị trường, khoa học – kĩ thuật và công nghệ, nguồn vốn, kinh nghiệm về tổ chức và quản lí sản xuất, kinh doanh, bối cảnh quốc tế, thị trường,….thuộc nhóm nguồn lực nào?

  Xem lời giải
 • Bài 24. Cơ cấu kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

  Cơ cấu kinh tế gồm ba bộ phận cơ bản hợp thành, đó là. Cơ cấu thành phần kinh tế được hình thành dựa trên. Phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu lãnh thổ? GDP là. Để đánh giá sự phát triển kinh tế của địa phương (cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương) người ta dùng chỉ số

  Xem lời giải
 • Quảng cáo