Quảng cáo
 • Bài 19. Dẫn xuất halogen

  Công thức tổng quát của dẫn xuất monochlorine no, mạch hở là A. CnH2n-5Cl. B. CnH2n-3Cl. C. CnH2n-1Cl. D. CnH2n+1Cl.

  Xem lời giải
 • Bài 20. Alcohol

  Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở là A. CnH2n-5OH. B. CnH2n(OH)2. C. CnH2n-1OH. D. CnH2n+1OH.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 21. Phenol

  Phenol là hợp chất hữu cơ, trong phân tử có A. nhóm -OH và vòng benzene. B. nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene. C. nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no. D. nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no và có chứa vòng benzene.

  Xem lời giải
 • Bài 22. Ôn tập chương 5

  Đồ uống có cồn là loại đồ uống có chứa chất nào sau đây? A. Methanol. B. Ethanol. C. Methanol và ethanol. D. Glycerol

  Xem lời giải