Quảng cáo
 • Bài 1. Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể

  Hãy dựa trên những kiến thức đã học về cấu tạo chất để giải thích tại sao cùng một chất lại có thể tồn tại ở các thể khác nhau là rắn, lỏng, khí

  Xem chi tiết
 • Bài 2. Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học

  Khi nước được đun tới lúc bắt đầu sôi thì dù có tiếp tục đun, nhiệt độ của nước cũng không thay đổi. Vậy nhiệt năng mà nước nhận được lúc này làm tăng dạng năng lượng nào của nước?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Nhiệt độ. Thang nhiệt độ - Nhiệt kế

  Làm thế nào để nhận biết được sự truyền nhiệt năng giữa các vật? Ví dụ, làm thế nào để nhận biết: “Vật nào là vật truyền nhiệt năng, vật nào là vật nhận nhiệt năng; sự truyền nhiệt năng đã dừng lại hay còn đang tiếp tục;…?”

  Xem chi tiết
 • Bài 4. Nhiệt dung riêng

  Nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg nước lên thêm 1℃ khác với nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg rượu lên 1℃. Đại lượng vật lí nào có thể dùng để mô tả sự khác biệt như trên của các chất khác nhau?

  Xem chi tiết
 • Bài 5. Nhiệt nóng chảy riêng

  Khi vật bắt đầu nóng chảy phải tiếp tục cung cấp nhiệt lượng cho vật để vật nóng chảy hoàn toàn. Nhiệt lượng này phụ thuộc vào những đại lượng nào?

  Xem chi tiết
 • Bài 6. Nhiệt hóa hơi riêng

  Khi nước bắt đầu sôi, phải tiếp tục cung cấp nhiệt lượng cho nước để nước tiếp tục sôi (hóa hơi). Làm thế nào để xác định được độ lớn của nhiệt lượng làm hóa hơi hoàn toàn một lượng nước ở nhiệt độ không đổi?

  Xem chi tiết
 • Bài 7. Bài tập về vật lí nhiệt

  Để giải các bài tập Vật lí nhiệt cần đến những kiến thức và công thức cơ bản nào?

  Xem chi tiết