Quảng cáo
 • Bài 1. Thành phần của nguyên tử

  Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron. Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?

  Xem lời giải
 • Bài 2. Nguyên tố hóa học

  Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử. Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây? A. Số proton. B. Số neutron. C. Số khối. D. Nguyên tử khối.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

  Orbital nguyên tử là A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu. Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên lí hay quy tắc nào sau đây?

  Xem lời giải
 • Bài 4. Ôn tập chương 1

  Số proton, neutron và electron của Tổng số hạt neutron, proton, electron trong ion ở Nguyên tử của nguyên tố M có số hiệu nguyên tử bằng 20. Cấu hình electron của ion M2+ là

  Xem lời giải