Quảng cáo
 • Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự

  Thuật toán tìm kiếm tuần tự yêu cầu danh sách cần tìm phải được sắp xếp. Điều gì xảy ra khi thuật toán tìm kiếm tuần tự không tìm thấy giá trị cần tìm trong danh sách? Chọn câu diễn đạt đúng hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

  Xem lời giải
 • Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân

  Thuật toán tìm kiếm nhị phân được sử dụng trong trường hợp nào? Điều gì xảy ra khi thuật toán tìm kiếm nhị phân không tìm thấy giá trị cần tìm trong danh sách? Chọn câu diễn đạt đúng hoạt động của thuật toán tìm kiếm nhị phân. Thuật toán tìm kiếm nhị phân cần bao nhiêu bước để tìm thấy “Mai" trong danh sách ["Hoa”, ”Lan”, "Ly”, ”Mai”, ”Phong”, ”Vi]?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 16. Thuật toán sắp xếp

  Em hãy sắp xếp các bước sau đây theo đúng thứ tự để hoàn thành công việc hoán đổi chất lỏng đựng trong hai cốc A và B (sử dụng cốc C không đựng gì là cốc trung gian). Hoán đổi vị trí hai phần tử liên tiếp khi chúng không đúng thứ tự là cách sắp xếp của thuật toán nào? Tìm phần tử nhỏ nhất trong dãy và đổi chỗ phần tử này với phần tử đầu tiên của dãy chưa được sắp xếp là ý tưởng của thuật toán nào?

  Xem lời giải