Quảng cáo
 • Bài 9. Quy tắc octet

  Quan sát hiện tượng tự nhiên sau: Oxygen có Z = 8, cho biết xu hướng cơ bản của nguyên tử oxygen khi hình thành liên kết hóa học. Hãy vẽ sơ đồ minh họa quá trình đó Tính phi kim được đặc trưng bằng khả năng nhận electron. Xu hướng cơ bản của nguyên tử O và F trong các phản ứng hóa học là nhường hay nhận bao nhiêu electron

  Xem lời giải
 • Bài 10. Liên kết ion

  Phát biểu nào dưới đây phù hợp với sơ đồ phản ứng ở Hình 10.1? Phát biểu nào sau đây là đúng? a) Liên kết ion chỉ có trong đơn chất b) Liên kết ion chỉ có trong hợp chất Hãy nêu một số hợp chất ion: a) Tạo nên bởi các ion đơn nguyên tử b) Tạo nên bởi ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử c) Tạo nên bởi các ion đa nguyên tử

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 11. Liên kết cộng hóa trị

  Công thức của CH2O có thể biểu diễn ở dạng công thức (1) hoặc ở dạng công thức (2) Mỗi nguyên tử trong phân tử HF (Hình 11.1) có bao nhiêu electron chung, bao nhiêu electron hóa trị riêng (electron thuộc về một nguyên tử). Trong phân tử HCl, lớp electron ngoài cùng của Cl và H lần lượt có bao nhiêu electron?

  Xem lời giải
 • Bài 12. Liên kết Hydrogen và tương tác Van Der Waals

  Hai phân tử nước có thể liên kết được với nhau. Vì sao nguyên tử H của của phân tử H2O không tạo được liên kết hydrogen với nguyên tử C của phân tử CH4? Viết các khả năng tạo thành liên kết hydrogen giữa một phân tử H2O và một phân tử NH3.

  Xem lời giải