Quảng cáo
  • Bài 5. Mạng xã hội

    1. Em đã sử dụng những dịch vụ nào trên Internet để trao đổi thông tin? Nêu những dạng thông tin có thể trao đổi thông qua dịch vụ đó. 2. Em sử dụng mạng xã hội nào? Em có thể làm gì khi tham gia mạng xã hội. 3. Nêu những chức năng của mạng xã hội mà em biết...

    Xem lời giải
  • Quảng cáo