Châu Phi

Tóm tắt mục 1. Châu Phi. Châu Phi là một lục địa lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên.

Quảng cáo

1. Châu Phi

- Châu Phi là lục địa lớn thứ 2 trên thế giới, giàu tài nguyên khoáng sản.

- Châu Phi có nền văn minh cổ đại rực rỡ.

a) Các đế quốc xâm lược phân chia châu Phi

- Từ giữa thế kỉ XIX, thực dân châu Âu bắt đầu xâm lược châu Phi.

- Vào những năm 70, 80 của thế kỉ XIX, sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-ê, các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.

- Đầu thế kỉ XX việc phân chia thuộc địa giữa các đế quốc ở châu Phi căn bản đã hoàn thành.

b) Các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân châu Phi

Chế độ cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân đã làm bùng lên phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi.

=> Phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân châu Phi đều thất bại (trừ Êtiôpia).

Lược đồ thuộc địa của các nước đế quốc ở châu Phi đầu thế kỉ XX

 

c) Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử

* Nguyên nhân thất bại: chênh lệch lực lượng, trình độ tổ chức thấp, bị thực dân đàn áp.

* Ý nghĩa:

- Thể hiện tinh thần yêu nước, tạo tiền đề cho giai đoạn sau - đầu thế kỉ XX.

- Phong trào đấu tranh ở châu Phi bao gồm đấu tranh bảo vệ độc lập và đấu tranh chống ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.

ND chính

Những nội dung cơ bản về quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi, các cuộc đấu tranh tiêu biểu, nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của phong trào đấu tranh ở châu Phi.

 Sơ đồ tư duy các nước Châu Phi và Mỹ La tinh

Loigiaihay.com

 

 

Quảng cáo
close