Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chu trình quang hợp của thực vật C4 được thực hiện ở 2 loại tế bào, còn C3 chỉ có 1 loại tế bào.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Giống nhau: Có chu trình Canvin tạo APG.

- Khác nhau:

Tiêu chí so sánh

Thực vật C3

Thực vật C4

Chất nhận CO2 đầu tiên

Rihulôzơ -1,5-điP

PEP

Sản phẩm đầu liên của pha tối

APG (hợp chất 3 cacbon).

AOA (hợp chất 4 cacbon).

Tiến trình:

Chỉ có 1giai đoạn là chu trình C3 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá.

Gồm 2 chu trình: chu trình C4 và chu trình C3

+ Giai đoạn 1: Chu trình Cxảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá

+ Giai đoạn 2: chu trình C3 xảy ra trong lục lạp của các tế bào bao bó mạch 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close