Đánh dấu × vào ô □ cho câu trả lời đúng của các câu hỏi dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu × vào ô □ cho câu trả lời đúng của các câu hỏi dưới đây:

+ Một con mèo đang đói chỉ nghe thây tiếng bày bát đĩa lách cách, nó đã vội vàng chạy xuống bếp. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

□ A) Quen nhờn                     □ B) Điều kiện hóa đáp ứng

□ C) Học khôn                       □ D) Điều kiện hóa hành động

+ Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới. Dựa vào những kiến thức đã có, bạn đã giải được bài tập đó. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

□  A) Điều kiện hóa đáp ứng                        □ B) In vết

□  C) Học ngầm                                          □ D) Học khôn

+ Nêu thả một hòn đá nhở bên cạnh con rùa, rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành động đó nhiều lần mà không kèm theo sự nguy hiểm nào thì rùa sẽ không rụt đầu vào mai nữa.

□ A) In vết                                 □ B) Quen nhờn

□ C) Học ngầm                           □ D) Học khôn

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các hình thức học tập của động vật

Lời giải chi tiết

+ Một con mèo đang đói chỉ nghe thây tiếng bày bát đĩa lách cách, nó đã vội vàng chạy xuống bếp. Đây là một ví dụ về hình thức học tập điều kiện hóa đáp ứng

+ Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới. Dựa vào những kiến thức đã có, bạn đã giải được bài tập đó. Đây là một ví dụ về hình thức học tập học khôn

+ Nêu thả một hòn đá nhở bên cạnh con rùa, rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành động đó nhiều lần mà không kèm theo sự nguy hiểm nào thì rùa sẽ không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập quen nhờn                      

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close