Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 10

Tìm các giá trị lượng giác của các góc 120 độ, 150 độ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các giá trị lượng giác của các góc 1200, 1500.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất các giá trị lượng giác:

\(\begin{array}{l}
\sin \alpha = \sin \left( {{{180}^0} - \alpha } \right)\\
\cos \alpha = - \cos \left( {{{180}^0} - \alpha } \right)\\
\tan \alpha = - \tan \left( {{{180}^0} - \alpha } \right)\\
\cot \alpha = - \cot \left( {{{180}^0} - \alpha } \right)
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

+) Các giá trị lượng giác của góc 120o (ứng với \(\alpha  = {150^0}\)) là:

\(\begin{array}{l}
\sin {120^0} = \sin \left( {{{180}^0} - {{120}^0}} \right)\\
= \sin {60^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\\
\cos {120^0} = - \cos \left( {{{180}^0} - {{120}^0}} \right)\\
= - \cos {60^0} = - \frac{1}{2}\\
\tan {120^0} = - \tan \left( {{{180}^0} - {{120}^0}} \right)\\
= - \tan {60^0} = - \sqrt 3 \\
\cot {120^0} = - \cot \left( {{{180}^0} - {{120}^0}} \right)\\
= - \cot {60^0} = - \frac{1}{{\sqrt 3 }}
\end{array}\)

Cách khác:

\(\eqalign{
& \sin {120^0} = \sin ({180^0} - {60^0}) \cr &= \sin {60^0} = {{\sqrt 3 } \over 2} \cr
& \cos {120^0} = \cos ({180^0} - {60^0}) \cr &= - \cos {60^0} = {{ - 1} \over 2} \cr} \)

\(\begin{array}{l}
\tan {120^0} = \tan \left( {{{180}^0} - {{60}^0}} \right)\\
= - \tan {60^0} = - \sqrt 3 \\
\cot {120^0} = \cot \left( {{{180}^0} - {{60}^0}} \right)\\
= - \cot {60^0} = - \frac{{1 }}{\sqrt 3}
\end{array}\)

+) Các giá trị lượng giác của góc 150o (ứng với \(\alpha  = {150^0}\)) là:

\(\eqalign{
& \sin {150^0} = \sin ({180^0} - {150^0}) \cr &= \sin {30^0} = {1 \over 2} \cr
& \cos {150^0} = - \cos ({180^0} - {150^0}) \cr &= - \cos {30^0} = {{ - \sqrt 3 } \over 2} \cr} \)

\(\begin{array}{l}
\tan {150^0} = - \tan \left( {{{180}^0} - {{150}^0}} \right)\\
= - \tan {30^0} = - \frac{1}{{\sqrt 3 }}\\
\cot {150^0} = - \cot \left( {{{180}^0} - {{150}^0}} \right)\\
= - \cot {30^0} = - \sqrt 3
\end{array}\)

Cách khác:

\(\eqalign{
& \sin {150^0} = \sin ({180^0} - {30^0}) \cr &= \sin {30^0} = {{1 } \over 2} \cr 
& \cos {150^0} = \cos ({180^0} - {30^0}) \cr &= - \cos {30^0} = {{ - \sqrt 3 } \over 2} \cr} \)

\(\begin{array}{l}
\tan {150^0} = \tan \left( {{{180}^0} - {{30}^0}} \right)\\
= - \tan {30^0} = - \frac{{1 }}{\sqrt 3} \\
\cot {150^0} = \cot \left( {{{180}^0} - {{30}^0}} \right)\\
= - \cot {30^0} = - \sqrt 3
\end{array}\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close