Trả lời câu hỏi 1 trang 32 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số đã học theo sơ đồ trên....

Quảng cáo

Đề bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số đã học theo sơ đồ trên

\(y = ax + b\)

\(y = ax^2 + bx + c \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Tìm TXĐ

B2: Bảng biến thiên

- Xét chiều biến thiên

  +Tính \(y'\).

  + Tìm các điểm mà tại đó hàm số không xác định và nghiệm của \(y'=0\).

  + Xét dấu đạo hàm suy ra chiều biến thiên

- Tìm cực trị

- Tính các giới hạn,tiệm cận (nếu có).

- Lập bảng biến thiên

B3: Vẽ đồ thị

Lời giải chi tiết

* Hàm số \(y = ax + b\)

Trường hợp a > 0

1. TXĐ: \(D = R.\)

2. Sự biến thiên.

\(y’ = a > 0\). Vậy hàm số đồng biến trên toàn bộ R.

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = + \infty \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } y = - \infty \cr} \)

Bảng biến thiên

3. Vẽ đồ thị

Trường hợp \(a < 0\)

1. TXĐ: \(D = R.\)

2. Sự biến thiên.

\(y’ = a < 0.\) Vậy hàm số đồng biến trên toàn bộ \(R.\)

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = - \infty \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } y = + \infty \cr} \)

Bảng biến thiên

Vẽ đồ thị

* Hàm số \(y = ax^2+ bx + c\)

Trường hợp \(a > 0\)

1. TXĐ: \(D = R.\)

2. Sự biến thiên.

\(y’ = 2ax + b. \)

\(y' = 0 \Rightarrow x = \dfrac { - b}  {2a}\)

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = + \infty \cr 
& \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } y = + \infty \cr} \)

Bảng biến thiên

Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞, \({{ - b} \over {2a}}\)).

Hàm số đồng biến trên khoảng (\({{ - b} \over {2a}}\), +∞).

Hàm số đạt cực tiểu bằng \(\dfrac {-\Delta}   {4a}\) tại \(x = \dfrac { - b}  {2a}\)

Vẽ đồ thị

Trường hợp \(a < 0\)

1. TXĐ: \(D = R.\)

2. Sự biến thiên.

\(y’ = 2ax + b. \)

Cho \(y' = 0 \Rightarrow x = \dfrac { - b}  {2a}\)

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = - \infty \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = - \infty \cr} \)

Bảng biến thiên

Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞, \({{ - b} \over {2a}}\)).

Hàm số nghịch biến trên khoảng \(({{ - b} \over {2a}}, +∞)\).

Hàm số đạt cực đại bằng \( \dfrac {-\Delta}   {4a}\) tại \(x = \dfrac { - b}  {2a}\)

Vẽ đồ thị

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close