Câu hỏi 1 trang 116 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 116 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau...

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau:

Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến 1990 (30 năm).

Lớp nhiệt độ (oC)

Tần suất (%)

[15; 17]

16,7

[17; 19)

43,3

[19; 21)

36,7

[21; 23]

3,3

Cộng

100 (%)

Hãy mô tả bảng 6 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Biểu đồ hình cột thể hiện nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh.

Biểu đồ hình gấp khúc thể hiện nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Biểu đồ
Gửi bài