Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật.

Lời giải chi tiết

Một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính:

+ Cơ thể: Cơ quan sinh sản chưa phân hoá → phân hoá, cơ thể lưỡng tính → cơ thể đơn tính.

+ Hình thức thụ tinh: Tự thụ tinh → thụ tinh chéo, thụ tinh ngoài → thụ tinh trong.

+ Hình thức sinh sản: đẻ trứng → đẻ con, trứng, con sinh ra không được chăm sóc, bảo vệ → Trứng, con sinh ra được chăm sóc, bảo vệ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài