Câu 5 trang 186 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 186 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 48.5:

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật.

TT

Vấn đề

Thực vật

Động vật

1

Khái niệm

 

 

2

Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển

 

 

3

Tác động của hoocmôn đến sự sinh trưởng

 

 

4

Tác động của hoocmôn đến sự phát triển

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật

Lời giải chi tiết

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật

TT

Vấn đề

Thực vật

Động vật

1

Khái niệm

- Sinh trưởng là quá trình tăng số lượng tế bào làm cây lớn lên, tạo cơ quan dinh dưỡng rễ, thân, lá.

- Phát triển là quá trình biến đổi các cấu trúc, chức năng sinh hóa của tế bào làm cho cây ra hoa, kết quả, tạo hạt.

- Sinh trưởng là sự tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật.

- Phát triển là sự biến đổi theo thời gian về hình thái và sinh lí của các tế bào, mô, cơ quan và cơ thể từ hợp tử thành cơ thể trưởng thành.

2

Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển

- Sinh trưởng và phát triển có mối liên hệ chặt chẽ, sinh trưởng là tiền đề phát triển

- Sinh trưởng và phát triển có mối liên hệ chặt chẽ, sinh trưởng là tiền đề phát triển

 

3

Tác động của hoocmôn đến sự sinh trưởng

- Phitôhoocmôn là chất điều hòa sinh trưởng của thực vật bao gồm hai nhóm: nhóm kích thích sinh trưởng và nhóm kìm hãm sinh trưởng.

- Điều hòa sinh trưởng được thực hiện bởi hoocmôn sinh trưởng (GH) và hoocmôn tirôxin.

4

Tác động của hoocmôn đến sự phát triển

- Phitôhoocmôn là sắc tố enzim có tác dụng điều hòa sự phát triển. Chất này tác động đến sự ra hoa, nảy mầm, tổng hợp sắc tố...

- Đối với loại phát triển biến thái được điều hòa bởi hoocmôn biến thái và lột xác ecđixơn và juvenin.

- Đối với loại phát triển không qua biến thái được điều hòa bởi các hoocmôn sinh dục.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close