Câu 4 trang 88 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 88 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 22.4

Các cơ chế quang hợp và hô hấp.

TT

Quá trình

Cơ chế

1

Quang hợp

 

2

Hô hấp

 

Lời giải chi tiết

Các cơ chế quang hợp và hô hấp.

TT

Quá trình

Cơ chế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quang hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pha sáng diễn ra trên cấu trúc hạt của lục lạp. Ôxi hóa nước để sử dụng H+ và e-  tạo ATP và NADPH, giải phóng O2, bao gồm các phản ứng theo thứ tự sau:

+ Kích thích clorophyl bởi phôtôn ánh sáng.

+ Quang phân li nước nhờ năng lượng hấp phụ từ các phôtôn.

+ Quang hóa hình thành ATP và NADPH.

- Pha tối diễn ra sự khử CO2 bằng ATP và NADPH tạo các hợp chất hữu cơ (đường C6H12O6) trên thể nền và theo chu trình tương ứng với mỗi nhóm thực vật:

+ Nhóm C3 - chu trình Canvin

+ Nhóm C4 - chu trình Hatch - Slack

+ Nhóm CAM - chu trình riêng biệt

2

Hô hấp

- Giai đoạn phân giải đường: Glucôzơ -> 2axit piruvic

Đường phân diễn ra ở chất tế bào trong điều kiện yếm khí.

- Hô hấp yếm khí (lên men) diễn ra ở chất tế bào:

Axit piruvic -> Rượu êtilic

Axit piruvic -> Axit lactic

+ Hô hấp hiếu khí diễn ra ở ti thể:

- Chu trình Crep: Axit piruvic -> CO2 + H2O

- Chuỗi chuyền điện tử và quá trình phôtphorin hóa tạo ra 30 ATP

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close