Câu 1 trang 44 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 1 trang 44 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Hãy đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng

a) Nhà Nguyễn thành lập năm:

☐ 1858                    ☐ 1802

☐ 1792                    ☐ 1789

b) Nhà Nguyễn đặt kinh đô tại:

c) Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý chứng minh các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai.

☐ Vua điều hành đất nước theo ý nhân dân.

☐ Vua không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự đặt ra luật pháp, trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh.

☐ Điều hành đất nước là các quan tỉnh

Trả lời:

a) Nhà Nguyễn thành lập năm:

☒ 1802

b) Nhà Nguyễn đặt kinh đô tại:

☒ Phú Xuân (Huế)

c) Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý chứng minh các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai.

☒ Vua không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự đặt ra luật pháp, trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close