Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Tóm tắt mục II. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Nhật đảo chính Pháp (9 - 3 - 1945)

* Hoàn cảnh:

- Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nước Pháp được giải phóng.

- Nhật khốn dốn ở Đông Dương.

- Đông Dương: Pháp ráo riết hoạt động chờ cơ hội phản công Nhật.

* Diến biến:

- Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương, Pháp nhanh chóng đầu hàng.

Mục 2

2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945

* Chủ trương của Đảng

- Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng đã tổ chức họp Hội nghị mở rộng.

- Hội nghị đã ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt là phát xít Nhật.

- Hội nghị phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước” làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa.

* Diễn biến

- Ngay từ tháng 3 - 1945, cách mạng chuyển sang cao trào, phong trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần diễn ra ở nhiều địa phương. Tiêu biểu là ở căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng hàng loạt các huyện, châu, xã được giải phóng.

- Ngày 15 - 4 - 1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì họp ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) được tổ chức. Hội nghị quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

- Uỷ ban quân sự cách mạng Bắc Kì được hình thành.

- Ngày 4 - 6 - 1945, khu giải phóng Việt Bắc ra đời.

- Phong trào quần chúng trong cả nước phát triển mạnh mẽ, nhất là phong trào phá kho thóc Nhật chia cho dân nghèo.

=> Cao trào kháng Nhật cứu nước đã dấy lên một khí thế sẵn sàng khởi nghĩa trong cả nước.

ND chính

Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Nhật đảo chính Pháp (9 - 3 - 1945) và chủ trương, diễn biến khởi nghĩa từng phần.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close