Các hình thức hô hấp ở động vật sinh học 11

Lý thuyết Các hình thức hô hấp ở động vật sinh học 11

Quảng cáo

Các hình thức hô hấp ở động vật

I. CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

1. Các hình thức hô hấp ở động vật

Hình 1: Hô hấp qua bề mặt cơ thể 

Hình 2: Hô hấp qua hệ thống ống khí

Hình 3: Hô hấp bằng mang ở cá (a) và bằng phổi ở chim, thú (b)

2. Đặc điểm các hình thức hô hấp ở động vật

Các hình thức hô hấp ở động vật

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close