Bước đầu xây dựng xã hội mới

Tóm tắt mục II. Bước đầu xây dựng xã hội mới. Ngày 8-9- 1945, Chính phủ Lâm thời công bố lệnh Tổng tuyển cử trong cả nước

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Muc II

II. Bước đầu xây dựng chế độ mới

- Ngày 8 - 9 - 1945, Chính phủ Lâm thời tuyên bố lệnh Tổng tuyển cử trong cả nước.

- Ngày 6 - 1 - 1945, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu, bầu ra những đại biểu đầu tiên.

- Ngày 2 - 3 - 1946, Chính phủ mới ra mắt. Lập ban dự thảo hiến pháp.

- Sau đó khắp Bắc, Trung Bộ tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

- Ngày 29 - 5 - 1946, Mặt trận Liên Việt ra đời để mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc.

ND chính

Tóm tắt: Bước đầu xây dựng chế độ mới sau Cách mạng tháng Tám.

Loigiaihay.com

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Bước đầu xây dựng xã hội mới

Quảng cáo
close