Bạn nào đúng trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập An, Tú, Bình cùng viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 8

Quảng cáo

Đề bài

An, Tú, Bình cùng viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 8. An viết : \(M = \left\{ {7;6} \right\}\), Tú viết : \(T = \left\{ {6;7} \right\}\), Bình viết : \(B = \left( {6;7} \right)\). Trong ba bạn, bạn nào viết đúng ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mô tả tập hợp bằng cách liệt kê: Liệt kê các phần tử, mỗi phần tử chỉ liệt kê 1 lần, đặt trong dấu ngoặc{}, các phần tử ngăn cách nhau bởi dấu ;

Lời giải chi tiết

An và Tú viết đúng, Bình viết sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close