Quảng cáo
 • Bài 5: Sóng và sự truyền sóng

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 5: Sóng và sự truyền sóng Vật lí 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem lời giải
 • Bài 6: Các đặc trưng vật lí của sóng

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 6: Các đặc trưng vật lí của sóng Vật lí 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 7: Sóng điện từ

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 7: Sóng điện từ Vật lí 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem lời giải
 • Bài 8: Giao thoa sóng

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 8: Giao thoa sóng Vật lí 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem lời giải
 • Bài 9: Sóng dừng

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 9: Sóng dừng Vật lí 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem lời giải