Đề bài

Read the passage and write short answers to the following questions.

In January 2007, when Felix Finkbeiner was nine years old, he did a project on climate change at his primary school in Starnberg, Germany. While preparing for the project, he came across the story of Wangari Maathai, a Kenyan woman who started a tree-campaign in 1977 and won the Nobel Peace Prize in 2004. He thought her campaign was a great idea, so he decided to talk about it in class. In his presentation, he suggested that children should plant one million trees in each country of the world. Two months later, Felix planted his first tree and started a campaign to plant a million trees. He called his campaign ‘Plant for the Planet’. In 2011, Felix made his speech at the United Nations. He asked world leaders to ‘stop talking – start planting’. In the same year, his campaign reached its goal of planting one million trees in Germany. Felix also asked some people to help him make his own chocolate bar, and for every five bars sold, a tree gets planted. Now, ‘The Change Chocolate’ bar has become a best-selling chocolate bar in Germany. Today, Felix is 21, ‘Plant-for-the-Planet’ employs 130 people internationally and has trained more than 81,000 children in 73 countries.

26. How old was Felix when he did the class project on climate change?

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

26.

How old was Felix when he did the class project on climate change?

(Felix bao nhiêu tuổi khi anh ấy thực hiện dự án lớp học về biến đổi khí hậu?)

Thông tin: when Felix Finkbeiner was nine years old, he did a project on climate change at his primary school in Starnberg, Germany.

(khi Felix Finkbeiner 9 tuổi, cậu ấy đã thực hiện một dự án về biến đổi khí hậu tại trường tiểu học của mình ở Starnberg, Đức.)

Đáp án: Nine

27. Whose idea encouraged Felix to start his campaign?

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

27.

Whose idea encouraged Felix to start his campaign?

(Ý tưởng của ai đã khuyến khích Felix bắt đầu chiến dịch của mình?)

Thông tin: he came across the story of Wangari Maathai, a Kenyan woman who started a tree-campaign in 1977 and won the Nobel Peace Prize in 2004. He thought her campaign was a great idea, so he decided to talk about it in class.

(anh ấy bắt gặp câu chuyện về Wangari Maathai, một phụ nữ Kenya đã bắt đầu chiến dịch trồng cây vào năm 1977 và giành giải Nobel Hòa bình năm 2004. Anh ấy nghĩ rằng chiến dịch của cô ấy là một ý tưởng tuyệt vời, vì vậy anh ấy quyết định nói về nó trong lớp.)

Đáp án: Wangari Maathai

28. When did Felix’s campaign reach its goal?

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

28.

When did Felix’s campaign reach its goal?

(Khi nào chiến dịch của Felix đạt được mục tiêu?)

Thông tin: In 2011, Felix made his speech at the United Nations. In the same year, his campaign reached its goal of planting one million trees in Germany.

(Năm 2011, Felix đã có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Cũng trong năm đó, chiến dịch của ông đã đạt được mục tiêu trồng một triệu cây xanh ở Đức.)

Đáp án: In 2011

29. What did he ask the world leaders during his speech at the United Nations?

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

29.

What did he ask the world leaders during his speech at the United Nations?

(Ông đã yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới làm gì trong bài phát biểu của mình tại Liên Hợp Quốc?)

Thông tin: He asked world leaders to ‘stop talking – start planting’

(Ông yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới 'ngừng nói - bắt đầu trồng cây')

Đáp án: Stop talking – start planting

30. How can people help the environment when they buy ‘The Change Chocolate’?

.

Đáp án :

.

Lời giải chi tiết :

30.

How can people help the environment when they buy ‘The Change Chocolate’?

(Làm thế nào mọi người có thể giúp môi trường khi họ mua 'The Change Chocolate'?)

Thông tin: Felix also asked some people to help him make his own chocolate bar, and for every five bars sold, a tree gets planted.

(Felix cũng nhờ một số người giúp anh ấy làm thanh sô cô la của riêng mình và cứ năm thanh được bán ra thì một cây được trồng.)

Đáp án: For every five bars sold, a tree gets planted.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề