Đề bài

Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.

Câu 1
 • A

  battery 

 • B

  newspaper

 • C

  organic 

 • D

  organize

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

battery /ˈbæt.ər.i/

newspaper /ˈnjuːzˌpeɪ.pər/

organic /ɔːˈɡæn.ɪk/

organize /ˈɔː.ɡən.aɪz/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn C

Câu 2
 • A

  wonder

 • B

  statue

 • C

  ancient 

 • D

  canoe

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

wonder /ˈwʌn.dər/

statue /ˈstætʃ.uː/

ancient /ˈeɪn.ʃənt/

canoe /kəˈnuː/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn D

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề