Đề bài

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Câu 1
 • A

  public

 • B

  yoghurt

 • C

  stuffed

 • D

  bulb

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “u”

Lời giải chi tiết :

public /ˈpʌb.lɪk/

yoghurt /ˈjɒɡ.ət/

stuffed /stʌft/

bulb /bʌlb/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ə/, các phương án còn lại phát âm /ʌ/.

Chọn B

Câu 2
 • A

  transport

 • B

  cable

 • C

  baker

 • D

  skating

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “a”

Lời giải chi tiết :

transport /ˈtræn.spɔːt/

cable /ˈkeɪ.bəl/

baker /ˈbeɪ.kər/

skating /ˈskeɪ.tɪŋ/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /æ/, các phương án còn lại phát âm /eɪ/.

Chọn A

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề