Đề bài

Mô tả các giai đoạn trong sinh sản hữu tính ở thực vật.

Phương pháp giải :

Lý thuyết các giai đoạn trong sinh sản hữu tính ở thực vật.

Lời giải chi tiết :

- Các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật:

+ Tạo giao tử: Các giao tử đực được hình thành trong bao phấn, giao tử cái được hình thành trong bầu nhụy.

+ Thụ phấn: Hạt phấn di chuyển đến đầu nhụy. Hiện tượng thụ phấn xảy ra nhờ gió, côn trùng hoặc tác động của con người.

+ Thụ tinh: Hạt phấn sau khi đến đầu nhụy, nảy mầm thành ống phấn chứa giao tử đực, xuyên qua vòi nhụy vào bầu nhụy. Tại đây, giao tử đực tham gia vào quá trình thụ tinh với noãn cầu (giao tử cái) tạo thành hợp tử.

+ Hình thành quả và hạt: Hợp tử phân chia và phát triển thành phôi nằm trong hạt. Hạt do noãn phát triển thành. Mỗi noãn được thụ tinh tạo thành một hạt. Bầu nhụy sinh trưởng dày lên tạo thành quả chứa hạt.

+ Hạt sẽ nảy mầm rồi tiến hành quá trình sinh trưởng và phát triển để tạo thành cây con.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nêu đặc điểm của đường sức từ xuất hiện trong lòng nam châm chữ U. Khi đặt la bàn tại một vị trí trên mặt đất, kim la bàn định hướng như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Từ phổ là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về từ trường của Trái Đất.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Từ phổ là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về từ trường của Trái Đất.

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Từ cực Bắc của Trái Đất

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của nam châm?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào có thể phát hiện thanh kim loại là nam châm?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Chiết cành là phương pháp

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò và ứng dụng của sinh sản vô tính ở sinh vật?

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm sinh vật nào có hình thức sinh sản vô tính?

Xem lời giải >>