Đề bài

Tại sao vào mùa đông, cây trồng lại ít bị sâu ăn lá hơn so với các mùa khác trong năm?

 • A.
  Vì các loài sâu ăn lá ngưng sinh sản vào mùa đông do thời gian chiếu sáng nhiều.
 • B.
  Vì các loài sâu ăn lá ngưng sinh sản vào mùa đông do nhiệt độ lạnh.
 • C.
  Vì các loài sâu ăn lá ngưng sinh sản vào mùa đông do độ ẩm thấp.
 • D.
  Vì các loài sâu ăn lá ngưng sinh sản vào mùa đông do thời gian chiếu sáng ít.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vào mùa đông, cây trồng lại ít bị sâu ăn lá hơn so với các mùa khác trong năm vì các loài sâu ăn lá ngưng sinh sản vào mùa đông do thời gian chiếu sáng ít.

Lời giải chi tiết :

Đáp án D

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nêu đặc điểm của đường sức từ xuất hiện trong lòng nam châm chữ U. Khi đặt la bàn tại một vị trí trên mặt đất, kim la bàn định hướng như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Mô tả các giai đoạn trong sinh sản hữu tính ở thực vật.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Từ phổ là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về từ trường của Trái Đất.

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Từ phổ là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về từ trường của Trái Đất.

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Từ cực Bắc của Trái Đất

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của nam châm?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào có thể phát hiện thanh kim loại là nam châm?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Chiết cành là phương pháp

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò và ứng dụng của sinh sản vô tính ở sinh vật?

Xem lời giải >>
Bài 12 :

Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm sinh vật nào có hình thức sinh sản vô tính?

Xem lời giải >>