Đề bài

Chiết cành là phương pháp

 • A.
  cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi, cắm xuống đất ẩm hoặc giá thể cho cành đó ra rễ và phát triển thành cây mới.
 • B.
  dùng bộ phận sinh dưỡng của một cây rồi gắn vào cây khác cho tiếp tục phát triển thành cây mang cành của các cây khác nhau.
 • C.
  làm cho cành ra rễ ngay trên cắt, rồi cắt đoạn cành mang rễ đó đem trồng thành cây mới.
 • D.
  nuôi cấy tế bào từ mô hoặc các phần của cơ thể thực vật trong môi trường thích hợp, ở điều kiện vô trùng để tạo thành cây con.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chiết cành là phương pháp làm cho cành ra rễ ngay trên cắt, rồi cắt đoạn cành mang rễ đó đem trồng thành cây mới.

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nêu đặc điểm của đường sức từ xuất hiện trong lòng nam châm chữ U. Khi đặt la bàn tại một vị trí trên mặt đất, kim la bàn định hướng như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Mô tả các giai đoạn trong sinh sản hữu tính ở thực vật.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Từ phổ là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về từ trường của Trái Đất.

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Từ phổ là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về từ trường của Trái Đất.

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Từ cực Bắc của Trái Đất

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của nam châm?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào có thể phát hiện thanh kim loại là nam châm?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò và ứng dụng của sinh sản vô tính ở sinh vật?

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm sinh vật nào có hình thức sinh sản vô tính?

Xem lời giải >>
Bài 12 :

Sinh sản hữu tính ở sinh vật là quá trình tạo ra cơ thể mới từ

Xem lời giải >>