Đề bài

Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.

Câu 1
 • A

  spacious

 • B

  canal

 • C

  tunnel 

 • D

  travel

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

spacious /ˈspeɪ.ʃəs/

canal /kəˈnæl/

tunnel /ˈtʌn.əl/

travel /ˈtræv.əl/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn B

Câu 2
 • A

  negative

 • B

  ambitious

 • C

  musician

 • D

  successful

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

negative /ˈneɡ.ə.tɪv/

ambitious /æmˈbɪʃ.əs/

musician /mjuːˈzɪʃ.ən/

successful /səkˈses.fəl/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Chọn A

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề