Đề bài

Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.

Câu 1
 • A

  remember

 • B

  embarrass

 • C

  disappoint

 • D

  defining

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

remember /rɪˈmem.bər/

embarrass /ɪmˈbær.əs/

disappoint /ˌdɪs.əˈpɔɪnt/

defining /dɪˈfaɪ.nɪŋ/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Chọn C

Câu 2
 • A

  Internet 

 • B

  creative 

 • C

  portable 

 • D

  benefit

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Internet /ˈɪn.tə.net/

creative /kriˈeɪ.tɪv/

portable /ˈpɔː.tə.bəl/

benefit /ˈben.ɪ.fɪt/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn B

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề