Đề bài

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Câu 1
 • A

  distract

 • B

  tablet

 • C

  backpack 

 • D

  debate

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “a”

Lời giải chi tiết :

distract /dɪˈstrækt/

tablet /ˈtæb.lət/

backpack /ˈbæk.pæk/

debate /dɪˈbeɪt/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ei/, các phương án còn lại phát âm /æ/

Chọn D

Câu 2
 • A

  decoy

 • B

  educate

 • C

  concord

 • D

  decrease

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “d”

Lời giải chi tiết :

decoy /ˈdiː.kɔɪ/

educate /ˈedʒ.u.keɪt/

concord /ˈkɒŋ.kɔːd/

decrease /dɪˈkriːs/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ʒ/, các phương án còn lại phát âm /d/

Chọn B

Câu 3
 • A

  expensive

 • B

  encounter

 • C

  excellent

 • D

  encourage

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “e”

Lời giải chi tiết :

expensive /ɪkˈspen.sɪv/

encounter /ɪnˈkaʊn.tər/

excellent /ˈek.səl.ənt/

encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /e/, các phương án còn lại phát âm /i/

Chọn C

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề