Đề bài

Read the passage and choose the best answer.

INTERNATIONAL GIFT-GIVING CUSTOMS

The tradition of gift giving is a worldwide practice that is said to have been around since the beginning of human beings. Over time, different cultures have developed their own gift giving customs and traditions.

In France, the gift of wine for the hostess of a dinner party is not an appropriate gift as the hostess would prefer to choose the vintage for the night. In Sweden, a bottle of wine or flowers are an appropriate gift for the hostess. In Viet Nam, a gift of whisky is appropriate for the host, and some fruit or small gifts for the hostess, children or elders of the home. Besides, gifts should never be wrapped in black paper because this color is unlucky and associated with funerals in this country. Gifts that symbolize cutting such as scissors, knives and other sharp objects should be avoided because they mean the cutting of the relationship. Also, in some countries you should not open the gift in front of the giver and in others it would be an insult if you did not open the gift.

Beyond the gift itself, give careful consideration to the manner in which it is presented. Different cultures have different customs regarding how a gift should be offered - using only your right hand or using both hands, for example. Others have strong traditions related to the appropriate way to accept a gift. In Singapore, for instance, it is the standard to graciously refuse a gift several times before finally accepting it. The recipient would never unwrap a gift in front of the giver for fear of appearing greedy.

Understanding these traditions and customs, as well as taking time to choose an appropriate gift, will help you to avoid any awkwardness or embarrassment as you seek to build a better cross-cultural relationship.

Câu 1

When did the tradition of gift-giving become popular all over the world?

 • A

  a long time ago

 • B

  thousands of years ago

   

 • C

  since the beginning of humans 

 • D

  since the beginning of industrialization

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi nào truyền thống tặng quà trở nên phổ biến trên toàn thế giới?

A. một thời gian dài

B. hàng ngàn năm trước

C. kể từ khi con người ra đời

D. kể từ khi bắt đầu công nghiệp hóa

Thông tin: “The tradition of gift giving is a worldwide practice that is said to have been around since the beginning of human beings.

(Truyền thống tặng quà là một tập tục trên toàn thế giới được cho là đã có từ khi loài người bắt đầu xuất hiện.)

Chọn C

Câu 2

Which of the following is NOT true about gift-giving customs?

 • A

  In France, wine is not considered a suitable gift for the hostess of a dinner party.

 • B

  In Sweden, it is not customary to bring some wine or flowers when you are invited to a dinner party.

 • C

  In Viet Nam, such things as scissors, knives and other sharp objects shouldn't be used as a gift.

 • D

  In Singapore, it is unacceptable to open the gift right in front of the giver.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Điều nào sau đây KHÔNG đúng về phong tục tặng quà?

A. Ở Pháp, rượu vang không được coi là một món quà thích hợp cho nữ chủ nhà của bữa tiệc tối.

B. Ở Thụy Điển, không có thông lệ mang theo rượu hoặc hoa khi bạn được mời dự tiệc tối.

C. Ở Việt Nam, những thứ như kéo, dao và các vật sắc nhọn khác không được dùng làm quà tặng.

D. Ở Singapore, việc mở quà ngay trước mặt người tặng là điều không thể chấp nhận được.

Thông tin: “In Sweden, a bottle of wine or flowers are an appropriate gift for the hostess.”

(Ở Thụy Điển, một chai rượu vang hoặc hoa là món quà thích hợp cho bà chủ.)

Chọn B

Câu 3

The phrase “associated with" is closest in meaning to ____________.

 • A

  connected with

 • B

  familiar with

 • C

  informed of

 • D

  similar to

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cụm từ “associated with" gần nghĩa nhất với ____________.

A. kết nối với

B. quen thuộc với

C. thông báo về

D. tương tự như

associated with = connect with: kết hợp với

Thông tin: “Besides, gifts should never be wrapped in black paper because this color is unlucky and associated with funerals in this country.”

(Bên cạnh đó, quà tặng không bao giờ được gói bằng giấy màu đen vì màu này không may mắn và gắn liền với đám tang ở đất nước này.)

Chọn A

Câu 4

The word “it" in paragraph 3 refer to ______________.

 • A

  consideration 

 • B

  manner

 • C

  gift 

 • D

  culture

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ “it" trong đoạn 3 đề cập đến ______________.

A. cân nhắc

B. cách thức

C. món quà

D. văn hóa

Thông tin: “In Singapore, for instance, it is the standard to graciously refuse a gift several times before finally accepting it.”

(Ví dụ, ở Singapore, việc từ chối một món quà vài lần trước khi nhận nó là tiêu chuẩn.)

Chọn C

Câu 5

Which of the following is the main idea of paragraph 3?

 • A

  The people who are presented with gifts.

 • B

  The traditions of giving and receiving gifts.

 • C

  The occasions of giving and receiving gifts.

 • D

  The manners of giving and receiving gifts.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ý nào sau đây là ý chính của đoạn 3?

A. Những người được tặng quà.

B. Phong tục tặng và nhận quà.

C. Những dịp tặng và nhận quà.

D. Cách thức tặng và nhận quà.

Thông tin: “Different cultures have different customs regarding how a gift should be offered. - Others have strong traditions related to the appropriate way to accept a gift.”

(Các nền văn hóa khác nhau có phong tục khác nhau về cách tặng quà. - Những người khác có truyền thống mạnh mẽ liên quan đến cách thích hợp để nhận một món quà.)

Chọn D

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề