Đề bài

Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.

Câu 1
 • A

  manager 

 • B

  recognize 

 • C

  argument 

 • D

  discriminate

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/

recognize /ˈrek.əɡ.naɪz/

argument /ˈɑːɡ.jə.mənt/

discriminate /dɪˈskrɪm.ɪ.neɪt/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn D

Câu 2
 • A

  producer 

 • B

  satisfy

 • C

  encourage

 • D

  however

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

producer /prəˈdʒuː.sər/

satisfy /ˈsæt.ɪs.faɪ/

encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/

however /ˌhaʊˈev.ər/

Phương án B có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Chọn B

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề