Đề bài

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Câu 1
 • A

  marinate

 • B

  grate 

 • C

  shallot 

 • D

  staple

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “a”

Lời giải chi tiết :

marinate /ˈmær.ɪ.neɪt/

grate /ɡreɪt/

shallot /ʃəˈlɒt/

staple /ˈsteɪ.pəl/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ə/, các phương án còn lại phát âm /ei/

Chọn C

Câu 2
 • A

  maintain

 • B

  ankle 

 • C

  present

 • D

  often

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “n”

Lời giải chi tiết :

maintain /meɪnˈteɪn/

ankle /ˈæŋ.kəl/

present /ˈprez.ənt/

often/ˈɒf.ən/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ŋ/, các phương án còn lại phát âm /n/

Chọn B

Câu 3
 • A

  enroll

 • B

  happe

 • C

  pursue 

 • D

  affect

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “e”

Lời giải chi tiết :

enroll /ɪnˈroʊl/

happen /ˈhæp.ən/

pursue /pəˈsjuː/

affect /əˈfekt/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /i/, các phương án còn lại phát âm /ə/

Chọn A

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề