Đề bài

Mạch gỗ vận chuyển chủ yếu là

 • A.
  nước và muối khoáng.
 • B.
  các hormone được tổng hợp từ rễ.
 • C.
  các chất hữu cơ được tổng hợp từ lá.
 • D.
  các vitamin được tổng hợp từ lá.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Mạch gỗ vận chuyển chủ yếu là nước và muối khoáng. Ngoài ra, còn có một số chất hữu cơ (hormone, vitamin,…) được tổng hợp từ rễ.

Lời giải chi tiết :

Đáp án A

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

 Nam Châm điện được sử dụng trong thiết bị:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

 Nhìn vào đường sức từ của nam châm hình chữ U sau:

Hãy cho biết các cực của nam châm và tại những vị trí nào của nam châm có từ trường đều?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

 Chọn phát biểu đúng.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

 Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào không dùng nam châm điện và nam châm vĩnh cửu?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Vật nào sau đây không xem là gương phẳng?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Chữ SW trên la bàn có nghĩa là hướng

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Cách nào dưới đây có thể làm tăng lực từ của một nam châm điện?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Tại sao cần cẩu dùng lực từ trường thường dùng nam châm điện mà không dùng nam châm vĩnh cửu?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa bằng nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem lời giải >>