Đề bài

Cây xương rồng có lá biến thành gai thì quá trình quang hợp sẽ diễn ra ở bộ phận nào sau đây của cây?

 • A.
  Gai.
 • B.
  Hoa.
 • C.
  Thân.
 • D.
  Rễ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ở cây xương rồng, thân cây chứa diệp lục sẽ thay lá thực hiện quá trình quang hợp.

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

 Nam Châm điện được sử dụng trong thiết bị:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

 Nhìn vào đường sức từ của nam châm hình chữ U sau:

Hãy cho biết các cực của nam châm và tại những vị trí nào của nam châm có từ trường đều?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

 Chọn phát biểu đúng.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

 Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào không dùng nam châm điện và nam châm vĩnh cửu?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Vật nào sau đây không xem là gương phẳng?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Chữ SW trên la bàn có nghĩa là hướng

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Cách nào dưới đây có thể làm tăng lực từ của một nam châm điện?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Tại sao cần cẩu dùng lực từ trường thường dùng nam châm điện mà không dùng nam châm vĩnh cửu?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa bằng nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem lời giải >>