Đề bài

 Nhìn vào đường sức từ của nam châm hình chữ U sau:

Hãy cho biết các cực của nam châm và tại những vị trí nào của nam châm có từ trường đều?

 • A.
   Cực Bắc tại B, cực Nam tại A và từ trường đều ở hai cực.
 • B.
   Cực Bắc tại A, cực Nam tại B và từ trường đều ở hai cực.
 • C.
   Cực Bắc tại A, cực Nam tại B và từ trường đều ở giữa hai nhánh nam châm.
 • D.
   Cực Bắc tại B, cực Nam tại A và từ trường đều ở giữa hai nhánh nam châm.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng tính chất của đường sức từ

Lời giải chi tiết :

Vận dụng tính chất của đường sức từ, ta có:

Các đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam của nam châm.

=> A là cực Bắc; B là cực Nam.

Mặt khác, ở hai cực có từ trường mạnh nhất => không đều. Ở phần giữa hai nhánh nam châm có các đường sức từ đều nhau => Từ trường đều nhau ở giữa hai nhánh của nam châm.

Đáp án C

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

 Nam Châm điện được sử dụng trong thiết bị:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

 Chọn phát biểu đúng.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

 Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào không dùng nam châm điện và nam châm vĩnh cửu?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Vật nào sau đây không xem là gương phẳng?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Chữ SW trên la bàn có nghĩa là hướng

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Cách nào dưới đây có thể làm tăng lực từ của một nam châm điện?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Tại sao cần cẩu dùng lực từ trường thường dùng nam châm điện mà không dùng nam châm vĩnh cửu?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa bằng nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Quá trình cơ thể lấy các chất cần thiết từ môi trường (như nước, khí oxygen, chất dinh dưỡng,…) và thải các chất không cần thiết (như khí carbon dioxide, chất cặn bã,…) ra ngoài môi trường là quá trình

Xem lời giải >>