Đề bài

 Bạn Linh đi xe đạp từ nhà đến trường, trong 20 min đầu đi được đoạn đường dài 6 km. Đoạn đường còn lại dài 8 km đi với tốc độ 12 km/h. Tốc độ đi xe đạp của bạn Linh trên cả quãng đường từ nhà đến trường là:

 • A.
  15 km/h.
 • B.
  14 km/h.
 • C.
  7,5 km/h.
 • D.
  7 km/h.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thời gian bạn Linh đi quãng đường 8km với tốc độ 12km/h là: \(t = \frac{s}{v} = \frac{8}{{12}} = \frac{2}{3}h = 40\)phút

Tốc độ đi xe đạp của bạn Linh trên cả quãng đường từ nhà đến trường là:

\({v_{tb}} = \frac{s}{t} = \frac{{6 + 8}}{{20 + 40}} = \frac{7}{{30}}km/\min  = 14km/h\)

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Cho các ký hiệu hóa học sau: Na, ZN, CA, Al, Ba, CU. Các ký hiệu hóa học nào viết sai?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Trong công thức hóa học FeO. Hóa trị của Fe và O lần lượt là bao nhiêu?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố hóa học có giá trị bằng:

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong nguyên tử, hạt nào không mang điện?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Biết rằng Sulfur có hóa trị II, hóa trị của Magnesium trong hợp chất MgS là:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Than chì và kim cương đều được tạo thành từ nguyên tố

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Hãy chọn phát biểu đúng để hoàn thành câu sau: Để có số electron ở lớp ngoài cùng giống nguyên tử của nguyên tố khí hiếm, các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Ký hiệu hóa học của Calcium là:

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Khối lượng phân tử sulfur dioxide (SO2) và sulfur trioxide (SO3) lần lượt là?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Cho các công thức hóa học sau: S, N2, BaCO3, Na, Fe3O4, H2, HCl, Mg. Số đơn chất là:

Xem lời giải >>