Đề bài

Khối lượng phân tử sulfur dioxide (SO2) và sulfur trioxide (SO3) lần lượt là?

 • A.
  64 amu và 80 amu.  
 • B.
  80 amu và 64 amu.  
 • C.
  16 amu và 32 amu.  
 • D.
  48 amu và 48 amu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khối lượng phân tử = tổng khối lượng các nguyên tử

Lời giải chi tiết :

Khối lượng phân tử SO2 = khối lượng nguyên tử S + 2. Khối lượng nguyên tử O = 32 + 2.16 = 64 amu

Khối lượng phân tử SO3 = khối lượng nguyên tử S + 3. Khối lượng nguyên tử O = 32 + 3.16 = 80 amu

Đáp án A

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Cho các ký hiệu hóa học sau: Na, ZN, CA, Al, Ba, CU. Các ký hiệu hóa học nào viết sai?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Trong công thức hóa học FeO. Hóa trị của Fe và O lần lượt là bao nhiêu?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố hóa học có giá trị bằng:

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong nguyên tử, hạt nào không mang điện?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Biết rằng Sulfur có hóa trị II, hóa trị của Magnesium trong hợp chất MgS là:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Than chì và kim cương đều được tạo thành từ nguyên tố

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Hãy chọn phát biểu đúng để hoàn thành câu sau: Để có số electron ở lớp ngoài cùng giống nguyên tử của nguyên tố khí hiếm, các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Ký hiệu hóa học của Calcium là:

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Cho các công thức hóa học sau: S, N2, BaCO3, Na, Fe3O4, H2, HCl, Mg. Số đơn chất là:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Khối lượng phân tử của methane CH4 là?

Xem lời giải >>