Đề bài

Hãy chọn phát biểu đúng để hoàn thành câu sau: Để có số electron ở lớp ngoài cùng giống nguyên tử của nguyên tố khí hiếm, các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng

 • A.
  Nhường electron hoặc nhận electron hoặc góp chung electron.
 • B.
  Nhường electron hoặc nhận electron để lớp electron ngoài cùng đạt trạng thái bền (8 electron).
 • C.
  Nhận thêm electron vào lớp electron ngoài cùng
 • D.
  Nhường các electron ở lớp ngoài cùng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các nguyên tử của nguyên tố có xu hướng nhường hoặc nhận để đạt được lớp electron ngoài cùng giống khí hiếm

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Cho các ký hiệu hóa học sau: Na, ZN, CA, Al, Ba, CU. Các ký hiệu hóa học nào viết sai?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Trong công thức hóa học FeO. Hóa trị của Fe và O lần lượt là bao nhiêu?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố hóa học có giá trị bằng:

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong nguyên tử, hạt nào không mang điện?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Biết rằng Sulfur có hóa trị II, hóa trị của Magnesium trong hợp chất MgS là:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Than chì và kim cương đều được tạo thành từ nguyên tố

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Ký hiệu hóa học của Calcium là:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Khối lượng phân tử sulfur dioxide (SO2) và sulfur trioxide (SO3) lần lượt là?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Cho các công thức hóa học sau: S, N2, BaCO3, Na, Fe3O4, H2, HCl, Mg. Số đơn chất là:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Khối lượng phân tử của methane CH4 là?

Xem lời giải >>