Đề bài

Nguyên tử X có 15 electron, nguyên tử X có số lớp electron là

 • A.
  1.
 • B.
  2.
 • C.
  3.
 • D.
  4.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào số electron của X và số electron của từng lớp

Lời giải chi tiết :

Nguyên tử X có 15e, số electron lớp 1 là 2; số electron lớp 2 là 8; số electron lớp 3 là 5

Vậy X có 3 lớp electron

Đáp án C

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số neutron của X lần lượt là:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Số electron tối đa ở lớp electron thứ hai là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Nguyên tử Ca so với nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

7 nguyên tử X nặng bằng 2 nguyên tử iron (sắt). X là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Nguyên tử Mg có số electron lớp ngoài cùng là

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Tên gọi của nhóm VIIA là

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Biết vị trí nguyên tử X như sau: chu kì 3, nhóm IIA. Dựa vào bảng tuần hoàn thì nguyên tố X là

Xem lời giải >>